Το πρόγραμμα INCREASE επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη ενός επιμορφωτικού προγράμματος για τους εργαζομένους με νέους σε κέντρα φιλοξενίας και φροντίδας νέων, έτσι ώστε να επιταχύνει τη διεπιστημονική και διατομεακή σκέψη και εργασία σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα βασίζεται στις ενότητες του συστήματος ECVEΤ (European Credit system for Vocational Education & Training) και θα είναι συνεπές ως προς τις απαιτήσεις αυτού, ώστε να επιτραπεί η πλήρης αναγνώριση των επιτευγμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η διετής λειτουργία του προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα αποτελέσματα και παραδοτέα:

Πνευματικό παραδοτέο 1 - Ερευνητική Μελέτη INCREASE
Για να ανακαλυφθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες της ομάδας στόχου στην κάθε χώρα συνεργασίας, οι εταίροι θα διεξάγουν μια έρευνα με ερωτήσεις κλειδιά σχετικές με το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο οι εταίροι θα αποκτήσουν βαθύτερη επίγνωση των δυνατών μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με το σύστημα ECVET. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν σε μια ερευνητική έκθεση, η οποία είναι μια ουσιαστική βάση για την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης του INCREASE.

Πνευματικό παραδοτέο 2 – Εγχειρίδιο και Υλικό κατάρτισης INCREASE
Βασιζόμενοι στις πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες για κατάρτιση των εργαζομένων με νέους, οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα επικεντρώνεται στα θέματα της διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας και συνεργασίας των σχετικών συστημάτων υποστήριξης. Οι εταίροι θα δημιουργήσουν επίσης επιμορφωτικό υλικό και θα εξετάσουν τις δυνατότητες για πρακτική κατάρτιση και αναγνώρισή της μέσω του συστήματος ECVET. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υποβληθεί σε πλήρη δοκιμή από την ομάδα στόχο της κάθε χώρας συνεργασίας (εκτός από τη Γερμανία).

Πνευματικό παραδοτέο 3 – Πράσινη Βίβλος INCREASE
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προγράμματος οι εταίροι θα εργάζονται για τη δημιουργία μιας αποκαλούμενης Πράσινης Βίβλου. Αυτό το έγγραφο θα αποτελείται από συστάσεις στους υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων και θα εστιάζει στη βελτίωση της κατάστασης της φροντίδας των νέων στις χώρες συνεργασίας και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια μιας τελικής διάσκεψης η Πράσινη Βίβλος θα τελειοποιηθεί και θα παρουσιαστεί στο κοινό.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του έργου.Projekt-Logo INCREASE